Topics in Physics

چند درجه ي اعتماد بسه؟

پنجشنبه 20 تیر 1392
+0 به يه ن
همان طوري كه شنيده ايد كساني كه روي داده هاي شتابدهنده ها كار مي كنند معيار ۵ سيگما درجه اعتماد را براي خودشان دارند و تا درجه ي اعتماد به ۵ سيگما نرسد اعلام نمي كنند كشفي صورت گرفته. اين ۵ سيگما از كجا آمده؟ ظاهرا كسي نمي داند!

بحث هاي داغي هست كه چرا اين ۵ سيگما به عنوان معيار بايد جدي گرفته شود. يادتان باشد اثري كه داما مشاهده مي كند بيش از ۵ سيگما ست اما باز هم جدي گرفته نمي شود.

الغرض! اينجا يك بحث شيرين در اين باره شده است.بؤلوم :
یازار : Yasaman Farzan


بلاگا گؤرهبؤلوم لر

     

سون یازیلار

باغلانتی لار

     

یولداش لار

     

آرشیو

سایغاج